Algemene voorwaarden

Status: juni 2018
Aanbieder:
zambati bvba ('verkoper'),
Tulpenstraat 192,
3530 Houthalen, Belgium
BTW nummer: BE 0474 013 165
Contact:
Telefoon: +32-89-680690
E-mail: [email protected]

Verplichtingen van de klant


Wanneer u in onze onlinewinkel een bril of zonnebril koopt, bevestigt u het volgende:
  • U bent ouder dan 16 jaar en bent niet geregistreerd als blinde of slechtziende
  • Een voldoende gekwalificeerde persoon heeft u in de afgelopen 24 maanden een geldig schriftelijk brilvoorschrift bezorgd, of - in het geval u ouder bent dan 70 jaar - in de afgelopen 12 maanden;
  • U hebt alle receptgegevens correct ingevoerd; en
  • Op verzoek bezorgdt u uw huidige recept aan ons.
Om de gezondheid van uw ogen te garanderen en te beschermen, raden wij u ten zeerste aan om regelmatig een oogcontrole te laten uitvoeren door een gekwalificeerd persoon. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enig incident dat optreedt als gevolg van een afwijking van uw brilvoorschrift.

§ 1 Geldigheid van de algemene voorwaarden


Al onze aanbiedingen, producten en diensten zijn uitsluitend gebaseerd op de volgende algemene voorwaarden, zelfs wanneer deze vanuit het buitenland worden aangesproken. Algemene voorwaarden die afwijken van of in strijd zijn met deze algemene voorwaarden, worden niet erkend door de verkoper en zijn niet van toepassing. Algemene voorwaarden van de klant die in strijd zijn met of afwijken van deze voorwaarden, zijn niet geldig tenzij we deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

§ 2 Afsluiting van het contract


2.1 Alle goederen die door de verkoper op zambati.com (de 'website') worden getoond, inclusief prijzen, zijn niet-bindend en kunnen worden gewijzigd. Alle vermelde prijzen bevatten de wettelijke btw en andere prijscomponenten exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld.
2.2 Wij zijn toegestaan ​​en behouden het recht om fouten te maken, zoals typefouten, technische of kleurafwijkingen of prijswijzigingen, ondanks onze grootste zorg om dit niet te doen. Wij hebben het recht om de acceptatieverklaring zoals gedefinieerd in § 2.4 van deze overeenkomst in al deze gevallen te betwisten. Wij aanvaarden ook geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid van de beschrijving van de fabrikant.
2.3 Zodra u (de "klant" / "koper") een van onze producten heeft besteld, bent u wettelijk gebonden aan deze algemene voorwaarden en heeft u een aanbod gedaan om de bestelde goederen te kopen.
2.4 Dit "contract" (ook "overeenkomst") wordt officieel van kracht zodra u onze bevestiging van uw bestelling heeft ontvangen.
2.5 Als een contract is afgesloten, maar we zijn niet in staat om de bestelde artikelen binnen afzienbare tijd af te leveren, ondanks congruente afdekkingstransacties, behouden we ons het recht voor om ons terug te trekken uit het contract. Als we vaststellen dat de levering van goederen kan worden vertraagd voor een onvoorziene tijd, zullen we u van dit feit op het hoogte brengen en alle betalingen die al door u zijn gedaan, terugbetalen.
2.6 U stemt ermee in dat u facturen uitsluitend in elektronische vorm zult ontvangen.

§ 3 Eigendomsvoorbehoud


3.1 De goederen blijven onze eigendom, tot ze volledig betaald zijn. Voor de overdracht van de eigendom zijn wederverkoop, verhuur, verpanding, overdracht tot zekerheid, verwerking, ander gebruik of verandering niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke toestemming van de verkoper.
3.2 Als u zich op enigerlei wijze gedraagt ​​in strijd met de bepalingen van dit contract, in het bijzonder door het uitstellen van betalingen, of door contractbreuk zoals vermeld in § 3.1, kunnen wij, onverminderd onze andere rechten, onmiddellijke teruggave van ons eigendom eisen.

§ 4 Levering, verzending en overdracht van risico


4.1 Afhankelijk van beschikbaarheid worden alle goederen zo snel mogelijk verzonden (op maat gemaakte bril binnen 5-14 werkdagen / zonnebril binnen 2-3 werkdagen). Mocht het gevraagde artikel niet op voorraad zijn, dan zullen wij ervoor zorgen dat het zo snel mogelijk wordt geleverd, afhankelijk van het feit of de fabrikant het op voorraad heeft. Elke levering wordt aanvaard onder voorbehoud dat we tijdig worden bevoorraad. De levertijd voor aangepaste of speciale bestellingen kan tot 4 weken duren.
4.2 In het geval van goederen die niet kunnen worden afgeleverd om redenen buiten onze controle, zullen we het contract als voldaan beschouwen, als de artikelen zijn geleverd en de koper op de hoogte is gesteld. Vertragingen als gevolg van overmacht, verstoring van transport of operationele storingen, stakingen, tekort aan grondstoffen en dergelijke kunnen leiden tot een redelijke verlenging van de levertijd. Als de vertragingen langer dan 4 weken na het sluiten van het contract voortduren, heeft elke partij het recht om zich terug te trekken uit dit contract.
4.3 Wij zijn gerechtigd om op eigen kosten gedeeltelijke leveringen uit te voeren voor bestelde artikelen die niet op voorraad zijn, voor zover dit redelijk wordt geacht voor de koper.
4.4 We leveren niet aan het VK, landen buiten de EU-zone, de Kanaaleilanden, British Forces Post Office (BFPO), Britse overzeese gebiedsdelen, Franse overzeese gebiedsdelen, evenals aan de Âland-eilanden, de berg Athos, San Marino, het continentale gebied Italiaanse nationale wateren van het meer van Lugano tussen de bank en de politieke grens tussen Lavena Ponte Tresa en Porto Ceresio gelegen zone, Livingo en Campione d'Italia, Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

§ 5 Informatie betreffende de uitoefening van het herroepingsrechtModelinstructiesHerroepingsrecht


U hebt het recht om dit contract binnen 30 dagen op te zeggen zonder opgave van redenen.
De herroepingstermijn verstrijkt na 30 dagen vanaf de dag waarop u koopt, of een andere derde partij dan de koerier en die door u is aangewezen, fysiek in het bezit is van de goederen. In het geval van een contract dat betrekking heeft op meerdere goederen die door de consument in één bestelling zijn besteld en afzonderlijk zijn geleverd, vervalt de herroepingstermijn na 30 dagen vanaf de dag waarop u koopt, of een derde partij die niet de vervoerder is en die door u is aangegeven, koopt, en fysiek in bezitting is van het laatste goed.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons informeren op:
zambati bvba
Tulpenstraat 192,
3530 Houthalen, Belgium
Telefoon: +32-89-680690
E-Mail: [email protected]
van uw beslissing om dit contract op te zeggen door een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld door het vakje "Ik wil een terugbetaling" aan te vinken op het retourformulier, per brief of via e-mail). U kunt het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht.
Om aan de uiterste termijndatum te voldoen, volstaat het dat u uw mededeling met betrekking tot uw uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping


Als u zich terugtrekt uit dit contract, vergoeden wij alle betalingen die we van u hebben ontvangen, met uitzondering van de kosten van levering, zonder onnodige vertraging en in elk geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop wij geïnformeerd zijn over uw beslissing om herroeping van dit contract. Wij zullen een dergelijke terugbetaling uitvoeren met hetzelfde betaalmiddel dat u voor de eerste transactie hebt gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk het anders wilt; in elk geval zullen er geen bijkomende kosten worden aangerekend als gevolg van een dergelijke terugbetaling. We kunnen de terugbetaling weigeren tot we de goederen terug hebben ontvangen of u het bewijs heeft geleverd dat u de goederen heeft teruggestuurd, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet.
U zult de goederen terugsturen of aan ons overhandigen, zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop u uw terugtrekking uit dit contract aan ons meedeelt. De deadline is voldaan als u de goederen terugstuurt voordat de periode van 14 dagen is verstreken. We zullen de kosten van het terugzenden van de goederen niet dragen.
U bent enkel aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen dat het resultaat is van het gebruik, anders dan noodzakelijk om de aard, kenmerken en werking van de goederen vast te stellen.

Modelformulier voor herroeping


(vul dit formulier in en stuur het alleen terug als u zich uit het contract wilt terugtrekken)
Aan:
zambati bvba
Tulpenstraat 192,
3530 Houthalen, Belgium
E-Mail: [email protected]
Ik / Wij (*) deel / delen hierbij mede dat ik / wij (*) mijn / onze (*) koopovereenkomst van de volgende goederen (*) / voor de levering van de volgende dienst (*) intrekken,


Besteld op (*) / ontvangen op (*),

Naam van de consument(en),

Adres van de consument(en),Handtekening van consument(en) (alleen nodig voor de papieren versie van dit formulier),

Datum(*) Schrappen wat niet past.

§ 6 Garantie


6.1 Indien de geleverde goederen gebrekkig zijn of de gegarandeerde kwaliteiten tekortschieten, of mocht het binnen de garantieperiode gebreken vertonen als gevolg van slechte materialen of gebrekkige productie, dan zullen wij ofwel de artikelen repareren of u een vervanging aanbieden. We mogen meerdere reparaties doen. We behouden ons het recht voor om uw keuze voor latere uitvoering te weigeren als dit onevenredig hoge kosten met zich meebrengt.
6.2 De garantieperiode begint met de leveringsdatum en duurt twee jaar.
6.3 Zodra we de geretourneerde goederen hebben ontvangen, zullen we de oorspronkelijke aankoop terugbetalen, minus eventuele openstaande betalingen die u ons verschuldigd bent.
6.4 Alle claims en eventuele gebreken dienen schriftelijk (e-mail of brief) te gebeuren zodra deze duidelijk worden.
6.5 Bij het ontdekken van eventuele duidelijke tekortkomingen en om verdere verslechtering van de goederen te voorkomen, bent u verplicht ons onmiddellijk op de hoogte te stellen. Het niet tijdig melden van gebreken heeft geen invloed op onze bestaande garantietermijn. Defecte goederen moeten aan ons worden teruggestuurd voor inspectie in dezelfde staat op het moment dat ontdekt werd dat ze defect waren.

§ 7 Beperking van aansprakelijkheid


Wij zijn vrijgesteld van aansprakelijkheid voor kleine plichtsverzuimingen, zolang deze niet leiden tot overlijden of persoonlijk letsel, of een schending van de wettelijke impliciete voorwaarden voor eigendom van of claims volgens de wet op de productaansprakelijkheid. Bovendien blijft de wettelijke aansprakelijkheid voor plichtsverzuim, die ons in staat stelt om deze overeenkomst in de eerste plaats waar te maken en waarop de klant recht op vertrouwen heeft, onverminderd van kracht. Hetzelfde geldt voor eventuele plichtsverzuimingen door onze plaatsvervangende agenten.

§ 8 Betalingen


8.1 Wij hebben het recht om betalingen die u doet te compenseren met eventuele openstaande vorderingen die u mogelijk nog heeft.
8.2 Van uw kant mag u alleen kosten verrekenen, als uw tegenvordering niet wordt betwist of is vastgesteld als juridisch rechtsgeldig of uitdrukkelijk schriftelijk erkend door ons. U kunt uw retentierecht alleen uitoefenen zolang uw claim het resultaat is van dezelfde contractuele overeenkomst.
8.3 U kunt kiezen voor betalingsmethoden die vermeld staan op onze website. Betalingen met een creditcard worden van uw rekening afgeschreven nadat de verklaring van aanvaarding is verzonden. Creditcardtransacties worden uitgevoerd door onze serviceprovider. Informatie over de serviceprovider Paypal is beschikbaar op hun websites.
8.4 Als u niet betaalt, kunnen extra rentekosten van 5% boven de huidige basisprijs bovenop de verkoopprijs in rekening worden gebracht voor de duur van de vertraging. We behouden ons het recht voor om een ​​claim voor hogere schade veroorzaakt door vertraging te bewijzen en af ​​te dwingen.

§ 9 Gegevensbescherming


Alle persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met de relevante wetgeving inzake gegevensbescherming. Gedetailleerde informatie is te vinden op onze website (zambati.com).

§ 10 Online geschillenbeslechting


De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (ODR), te vinden op http://ec.europa.eu/consumers/odr/. We zijn niet verplicht noch bereid om deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures voor een geschillenbeslechtingsorgaan.

§ 11 Plaats van uitvoering


De plaats van uitvoering is het hoofdkantoor van zambati bvba. De wet van het Koninkrijk België is uitsluitend van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen de verkoper en de koper en sluit de VN-verkoopwet uit.

§ 12 Plaats van jurisdictie, scheidingsclausule


12.1 Indien een koper een handelaar is zoals gedefinieerd door het Belgisch handelsrecht, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een bijzonder publiekrechtelijk fonds, is de plaats van vestiging van de verkoper de bevoegde plaats van jurisdictie. Hetzelfde is van toepassing als de klant geen algemene plaats van jurisdictie heeft of geen vaste woonplaats in België, of als zijn gebruikelijke woonplaats onbekend is op het moment van het indienen van een actie.
12.2 Indien een van de bepalingen van deze overeenkomst ongeldig wordt of ongeldig wordt verklaard, heeft dit geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen, die volledig van kracht en van kracht blijven. Ongeldige of niet-afdwingbare bepalingen worden vervangen door geldige, afdwingbare bepalingen die het best overeenkomen met de bedoeling van de oorspronkelijke bepalingen.


Print pagina